Socoteala Bessarabieceștii soțietăți pentru anul 1822

Socoteala Comitetului Besarabiceştii Despărţiri a Rosieneştii Bibliceştii Soţietăţi pentru anul 1822 Chişinău, 1823 Editură În Chişinău : În Duhovniceasca Tipografie a Basarabiei Tălmăcit de acelaş tălmăcitoriu carele au tălmăcit şi cealelalte şase Cuvinte pentru preoţie ae sfântului Ioan Gură de Aur

Dimitrie Cantemir, Divanul sau Gîlceava înțeleptului cu lumea, Iași, 1698

Divanul sau gîlceava înțeleptului cu lumea, scrisă în limba neamului moldovenesc și tipărită la Iași în 1698 este una din lucrările fundamentale ale lui Dimitrie Cantemir. Această operă este prima lucrare moldovenească originală de gâîndire religioasă. Pînă la Divanul ...lui Cantemir, cărțile religioase la moldoveni sînt numai traduceri din limbi străine. În această lucrare întîlnim disputele medievale despre timp, suflet, natură sau conștiință. Dimitrie Cantemir sugerează superioritatea omului asupra celorlalte viețuitoare, face din om un stăpîn al lumii, susține superioritatea vieții spirituale asupra condiției biologice a omului, încearcă să definească concepte filozofice și să alcătuiască o terminologie filozofică. Subiectul cărții, lupta între trup și suflet, între materie și spirit, prin care biserica înțelege lupta între păcat și trăirea mistică, pornește de la epistola lui Pavel către galateeni (trupul se luptă necontenit cu spiritul). Cea mai apropiată ca formă de Divanul lui Cantemir, dintre diferitele opere cu această temă, este Dioptra (Oglinda lumii), scriere a lui Filip Solitarul , scriitor ascetic bizantin (secolul XI). Concluzia logică a autorului Dioptrei este disprețuirea lumii și a vieții, ascetismul. Pentru Cantemir, însă, lupta împotriva vieții se dă în viață și nu prin părăsirea ei, prin retragerea în mănăstire. Formula proprie a lui Cantemir este astfel exprimată lapidar: " Cîte fortuni în lume sînt, toate omului a le trage îi este." Lucrarea este împărțită în trei părți. Prima parte este un dialog între lume și înțelept, în care înțeleptul învinuiește, iar lumea se laudă și se apără. Partea a două, în care se părăsește forma dialogului, este o culegere de citate, cele mai multe din Vechiul și Noul Testament, urmărind să dovedească pe puncte, învinuirile aduse lumii de înțelept în partea întîi. Partea a treia este intitulată: Pentru a preafericitei între lume și între înțelept sau între trup și suflet pace și pentru vremelnica și vecinica pace, legămînt și așezare, așijderea pentru a trecătoarei și viitoarei lumi bună chiverniseală. În partea a treia a Divanului...autorul conchide la o împăcare între înțelept și lume. Pentru Dimitrie Cantemir, un om de credință creștină nu trebuie să se retragă din lume, ci pe baza unor criterii morale, poate trăi în lume, trebuie chiar să lupte cu primejdiile morale, să înfrunte și să stăpînească patimile lumii.
Lecţione adecă cuvîntare

Lecţione adecă cuvîntare

scoase, dela întîe parte a Gramaticii P.E.H.A.U pentru învăţătura limbii moldoveneşti şi ruseşti, date în tipariu, pentru folosul celor ce vor vre să înveţi, au una, au alta, dintru acesti doaî limbi. În tipografie ce Politicească, în tărgul Eșului 1799 noemvrie 9
КАК БЫЛА ПРИНЯТА ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИМВОЛИКА РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

КАК БЫЛА ПРИНЯТА ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИМВОЛИКА РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

Автор депутат парламента в 1990-1994 и 1994-1998 гг., лидер Движения «Единство» раскрывает подробности политической борьбы по вопросам принятия флага, герба и гимна Республики Молдова. Используемая ныне государственная символика навязана политическими формированиями, ориентированными на интересы официального Бухареста, в отсутствие у депутатов молдавского парламента гарантий личной безопасности, с применением угроз и обмана. Она не соответствует историческим традициям Молдавии и подлежит исправлению.
Scrisoarea (descrierea) Moldovei de Dimitrie Cantemir domnul ei.

Scrisoarea (descrierea) Moldovei de Dimitrie Cantemir domnul ei.

Care acum întîiu sau tipărit în zilele bine Credinciosului și de Hs Iubitorului Domnului nostru IOANN SANDUL STURZA VOEVOD Cu Blagoslovenia Prea osfințitului Arhiepiscop și Mitropolit CHIRIO CHIRIO Veniamin al Mol: Pe vremea Prea cuviosului Stareț al Sfintelor Monastiri Neamțului și Secului CHIR DOMETIAN în sfînta Monastire Neamțului la anul 1825 Avgust în 19
Așăzămîntul obrazovaniei oblastei Bassarabiei

Așăzămîntul obrazovaniei oblastei Bassarabiei

АШЪЗЪМЪНТУЛЬ образованiей областей Бассарабiей AŞĂZĂMĂNTUL Obrazovaniei oblastei Bassarabiei
Paşaport în Principatul Moldovei

Paşaport în Principatul Moldovei

Temeiul juridic, potrivit căruia au fost slobozite pașapoartele, se baza pe articolul 434 din Regulamentul Organic al Moldovei, care prevedea că: “Tot boeriul sau orașanul moldovan este slobod a călători în țări streine, pretutindine oriunde interesurile sale ceri, fără a-l pute opri cevași, afară de întîmplările hotărîte de legi”.
Ideologul moldovenismului din Iaşi - Nicolai Istrati

Ideologul moldovenismului din Iaşi - Nicolai Istrati

Pentru lupta sa politică poziţia antiunionistă a plătit cu vîrf şi îndesat, asta pare a spune trecutul lui. Nicolai Istrati se recunoaşte drept pricipalul ideolog mişcării partizanilor neunirei, a fost un scriitor și om politic moldovan, care a îndeplinit funcția de ministru în Moldova în timpul caimăcămiei lui Nicolae Vogoride.
DESPRE CVESTIEA DZILEI ÎN MOLDOVA

DESPRE CVESTIEA DZILEI ÎN MOLDOVA

Lucrarea lui Nicolai Istrati ce a văzut lumina zilei în 1856, este manifestul antiunioniştilor privind eventuala unire Moldovei cu Valahia. Nicolai Istrati se recunoaşte drept pricipalul ideolog mişcării partizanilor neunirei, a fost un scriitor și om politic moldovan, care a îndeplinit funcția de ministru în Moldova în timpul caimăcămiei lui Nicolae Vogoride.
GHEOGRAFIE MOLDOVENEASCĂ

GHEOGRAFIE MOLDOVENEASCĂ

”De obște gheografie pe limba moldoveniască scoasă de pe Gheografie lui (Claude) Buffier, după orînduiala care acum mai pre urmă s-au așăzat în Academie de la Parizi. Acum întîi tipărită: în zilele Prea Luminatului, și Prea Înălțatului Domnului nostru Alexandru Ioan Calimah V(oe)v(o)d. Cu blagoslovenia, și cu toată cheltuiala Preosfințitului Mitropolit a toată Moldavia, Kirio Kir: Iacov. Întru a Preaosfinției Sale tipografie, în Sfinta Mitropolie, în Iași.”
Copyright 2012 © Graiesc.md
Developed by webinmd.com